Rekstrarspá 2018

Gert er ráð fyrir um 8% vexti í eigin iðgjöldum á milli ára.

Reiknað er með lækkun fjárfestingatekna um 32% en áætlun um afkomu fjárfestinga byggir á langtímaviðmiðum einstakra fjárfestingaflokka þar sem erfitt er að spá um skammtímasveiflur á markaði. 

Gert er ráð fyrir að tjónakostnaður hækki um 1% á milli ára en þess ber að geta að ekki er áætlað fyrir stórtjónum sem verða með óreglubundnum hætti. Eigið tjónshlutfall er áætlað að lækki úr 79% í 74%.

Reiknað er með að rekstrarkostnaður hækki um 4,6% á milli ára en í heild lækkar kostnaðarhlutfall í vátryggingarekstrinum úr 20% í 19%.

Hagnaður fyrir tekjuskatt er áætlaður að verði 3 milljarðar kr. sem 6% lækkun á milli ára. Gert er ráð fyrir að samsett hlutfall verði 93% á árinu 2018.

Tekjuskattur er 20% af tekjuskattsstofni en hagnaður af hlutabréfum og móttekinn arður vegna félaga er frádráttarbær frá skattskyldum tekjum. Tekjuskattsstofn mun því að hluta til ráðast af arði og ávöxtun hlutabréfa í fjárfestingasafni TM á árinu.

Hagnaður félagsins er ekki jafnskiptur yfir árið vegna árstíðasveiflu en almennt er meira um tjón á vetrum. Þróun á almennum efnahagsskilyrðum og fjármálamörkuðum á Íslandi eru utan áhrifasviðs stjórnar og framkvæmdastjórnar TM en þróist efnahagsskilyrði og fjármálamarkaðir ekki í takt við þær forsendur sem gert er ráð fyrir í spánni getur það leitt til þess að rekstrarniðurstaða verði önnur en gert er ráð fyrir í rekstraráætluninni. Stjórn og framkvæmdastjórn TM geta jafnframt ekki haft áhrif á verðlagsbreytingar og skatta sem félagið þarf að greiða en verðlagsbreytingar umfram spár Seðlabanka Íslands í nóvember og miklar breytingar á skattaumhverfi félagsins geta haft áhrif á rekstraráætlunina.

Spá

  1F 2018 2F 2018 3F 2018 4F 2018 Samtals 2017 ∆%
Eigin iðgjöld 3.781 4.124 4.284 4.048 16.238 14.985 1.253 8%
Fjárfestingatekjur 419 833 456 835 2.543 3.750 (1.207) (32%)
Aðrar tekjur 5 5 5 5 20 37 (17) (45%)
Heildartekjur 4.206 4.962 4.745 4.888 18.801 18.771 29 0%
Eigin tjón (3.121) (3.064) (2.932) (2.891) (12.008) (11.873) (135) 1%
Rekstrarkostnaður (955) (866) (877) (863) (3.561) (3.405) (156) 5% 
Fjármagnsgjöld (41) (42) (43) (44) (170) (162) (9) 5%
Virðisrýrnun útlána (3) (3) (3) (43) (53) (126) 73 (58%)
Heildargjöld (4.120) (3.976) (3.855) (3.841) (15.791) (15.565) (227) 1%
Hagnaður fyrir tekjuskatt 86 986 891 1.047 3.010 3.207 (197) (6%)

Fjárhæðir eru í  milljónum króna.

Lykiltölur í spá

  1F 2018 2F 2018 3F 2018 4F 2018 Samtals 2017
Vátryggingastarfssemi            
Tjónshlutfall 83% 74% 68% 71,4%  74% 79%
Kostnaðarhlutfall 23% 18% 16% 17,8%  19% 20%
Samsett hlutfall 106% 92% 85% 89,2%  93% 99%
Framlegð (224) 326 660 439 1.200 97
Fjárfestingar            
Ávöxtun fjáreigna 1,5% 2,9% 1,5% 2,7% 8,8% 14,9%

Fjárhæðir eru í  milljónum króna.